Lelkészeink

A Váci Evangélikus Egyházközség parókus lelkészei

01czekus

Czékus István
1818-1890
váci lelkész 1847-1850

Czékus István lelkész, tiszai kerületi püspök 1818-ban született Gömörpanyiton. A szegény, de igen hitbuzgó szülők értelmiségi pályára szánták gyermeküket. Iskoláit Rozsnyón, Lőcsén és Pozsonyban végezte. Már diákkorában az ellátásának anyagi fedezetét óraadással, karénekléssel, ösztöndíjak megpályázásával gyűjtögette össze. Két évi pesti nevelősködés után 1845-ben egy évig Tübingenben tanult. Hazatérése után Pesten volt segédlelkész. Dr. Székács József mellett végezte szolgálatát. Innen került 1847-ben az újonnan alakult váci gyülekezet első parókusi állásába. 1850-ben Kecskemétre távozott. Ebben az esztendőben feleségül vette Bauhofer Vilmát, a budai lelkész Bauhofer György leányát. 1855-ben Sajógömörön, majd Dobsinán, 1859-től haláláig Rozsnyón szolgált.
1860-tól a gömöri egyházmegye főesperese. 1863-tól a tiszai kerületi gyámintézet elnöke. 1874-től az egyetemes gyámintézet elnöke. 1871-től halálig a tiszai egyházkerület püspöke.
Különösen is szívén viselte az evangélikus oktatás ügyét. Gyülekezeti lelkészként szolgálati helyein népiskolákat építtetett. Rozsnyói szolgálata idején épült fel a rozsnyói evangélikus gimnázium. Püspökként felvirágoztatta és fejlesztette az eperjesi teológiát és a Nyíregyházáról áttelepült tanítóképzőt.
Lelkészi és özvegyi nyugdíjintézetet működtetett. Püspökként Rozsnyón árvaházat alapított. Takarékmagtárak és alapítványok indításával igyekezett a gyülekezetek anyagi helyzetét kiszámíthatóvá tenni.
1890. február 6-án halt meg. 9 gyermek apja volt. Unokája a későbbi utódja Túróczy Zoltán püspök.

Shimko Gusztáv Adolf
1826-1…
váci lelkész 1850-1854

Shimko Gusztáv Adolf 1826. június 16-án született Csömörön. Édesapja csömöri tanító volt. Az iskoláit Csömörön kezdte. 7 évesen Pestre került, hogy a német nyelvet is tanulhasson. 2 tanév után Szarvason folytatta tanulmányait. Innen Aszódra jött, majd Selmecen a lyceumban szónoklatot tanult. Pozsonyban 5 évig bölcsészetet és hittudományt hallgatott.
1848-ban tette le a hittan zárószigolatokat. A háborús helyzet miatt nem teljesülhetett a továbbtanulási terve, mivel nem kapta meg a szükséges engedélyeket egy külföldi tanulmányúthoz. Ekkor Kiskőrösre került, ahol nyelvészeti és szókötési osztályok tanítója volt. 1850-ben az újra alakuló Váci Evangélikus Anyagyülekezet lelkésze lett. Ugyanebben az évben 1850. szeptember 19-én ordinálták lelkésszé Miskolcon. 4 évi váci szolgálat után Bánkra került.

03jungmann

Jungmann Dániel
1823-1875
váci lelkész 1854-1857

Jungmann Dániel 1823. december 11-én született Aszódon. Szülei: Jungmann János aszódi mesterember és Kmety Zsuzsanna. Az elemi és a latin iskolát Aszódon végezte. Petőfi Sándor osztálytársa volt. 1839-ben Selmecre került. Itt Breznyik János volt a tanára. Szónoklattant, költészetet, bölcseleti és jogi tárgyakat tanult. A teológiát Pozsonyban hallgatta.
Állomáshelyei: A Nógrád megyei Halápon 5 évig volt tanító és nevelő. Ezután Kis-Csalomnicon káplánkodott. 1845. szeptember 16-án Miskolcon ordinálták lelkésszé. 1849-1854. között Keresztúron volt helyettes lelkész. Melczer János keresztúri lelkészt helyettesítette, akit a 48-as forradalom és szabadságharcban végzett tevékenysége miatt 6 évi várfogságra ítéltek.
Jungmann Dániel 1850-ben megpályázta az aszódi tanítói állást, amit nem kapott meg.
1854-1857-ig váci lelkész volt. Innen Rimaszombatra került, ahol 1875-ig, halálig lelkészkedett.
Felesége: Csepely Johanna volt.
Fia: Jungmann Géza szintén lelkész lett.
Jungmann Dániel 1875. június 17-én halt meg Rimaszombaton.

04tornyos

Tornyos Pál
1826-1905
váci lelkész 1857-1902

Tornyos Pál 1826. január 25-én született Bágyonban (Nógrád megye).
Édesapja: Tornyos János. Édesanyja: Jezernyiczky Zsuzsanna.
Iskoláit a bágyoni rk. iskolában kezdte. 1835/36-os tanévben az osgyáni algimnáziumban, 1837-41. között az aszódi latin iskolában, 1841-től a selmeci gimnáziumban tanult. 1845-től Pozsonyban teológiát hallgatott. 1847-től a nógrád megyei Marczalon Tornyos József gyermekeit nevelte és tanította. 1850-től Szügyben tanított. 1853-ban tette le a zárószigorlatait. Ettől az évtől kezdve Mikulás Dániel Ede aszódi lelkész káplánja. 1853. március 31-én avatták lelkésszé “Komáromi József szuperintendens tudtával, Esztergály Mihály aláírásával” Elefánt Mihály, Brozatoris Károly, Brocken József és Kaszay Pál lelkészek. 1855-ben Csővárott helyetteslelkész. 1856-ban újra Aszód következett. 1857. augusztusában került Vácra. 1902. december 31-én vonult nyugalomba. 1905. januárjában hunyt el Vácott.

05sommer

Sommer (József) Gyula
1876. január 7. Marchegg-1966. május 29. Budapest
váci lelkész 1901-1951

 

Sommer házaspár 1953.

Sommer Gyula, Sommer Gyuláné, Sommer Etelka 1962.

Sommer Gyula lelkész és felesége síremléke Budapest, Farkasréti temető

 

Bándi István
1902-1991
váci “adminisztrátor” lelkész 1951

Sommer Gyula nyugdíjazása után “adminisztrátor lelkész” volt Vácott. A váciak nagyon megkedvelték. Őt akarták lelkészüknek, de nem vették komolyan a választó közgyűlést és nagyon kevesen szavaztak. A rádiak jelöltje volt Jurányi István, akinek megválasztására az egész gyülekezet megmozdult. Így lett a rádiak szavazatával Jurányi István váci parókus lelkész.

06juranyi

Jurányi Gyula István
1920-1986. november 26.
váci lelkész 1951-1964

Jurányi István 1920. szeptemberében született Újfehértón. Édesapja Misek Gyula községi jegyző. Édesanyja Nánássy Mária. Az elemi iskolát Újfehértón a református iskolában végezte. Innen Nyíregyházára a Kossuth Lajos gimnáziumba került. Elvesztette édesapját, ezért a kollégiumból ki kellett költöznie, mivel édesanyja nem tudta fizetni az ellátását. Bejáró diákként végezte el a középiskolát. Hatodikos gimnazistaként döntött a lelkészi hivatás mellett. 1939-ben beiratkozott a soproni teológiára. 1943. június 16-án kitüntetéses eredménnyel szigorlatozott. Váci szolgálata előtt Tokajban volt lelkész. 1951-től váci parókus. 1964-ben váci lelkészi állásáról lemondott, és kilépett az egyházi szolgálatból.

07bachat

Bachát István
1919-2001.
váci lelkész 1964-1993.

Bachát István 1919. május 15-én született a vas megyei Őrimagyarósdon. Édesapja Bachát István evangélikus lelkész. Édesanyja Kuzmann Etelka. 1937. június 19-én a bonyhádi evangélikus reálgimnáziumban érettségizett. Ősszel megkezdte tanulmányait a soproni Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Hittudományi Karán. 1941. június 13-án tette le a zárószigorlatot. Ezt követően 11 hónapig segédlelkész Körmenden. 1942. szeptember 16. – november 30. között Bodóhegyen szolgált. 1942. december 1. – 1944. augusztus 31. között kötcsei helyetteslelkész.
1944. augusztus 22-én Körmenden házasságot kötött Mesterházy Idával. Az esküvő után 9 nappal katonai szolgálatra vonult be Szombathelyre, ahol protestáns tábori főhadnagyként teljesített szolgálatot. 1944-ben Marcali környékén orosz hadifogságba került. Szegeden tartották fogva. A fogolytáborból 1945-ben szabadult. 1945. szeptember 1-től – 1946. június 15-ig kiskunhalasi missziói lelkész. 1946. június 16-tól – 1964. november 8-ig kiskunhalasi parókus lelkész.
1964. november 8-án váci lelkésszé beiktatták. Itt szolgált 1993. április 1-ig. 82 éves korában – 2001. május 11-én – Vácott hunyt el. Síremléke az alsóvárosi temetőben található.

DETRE JÁNOS
Budapest, 1964.09.14. -
1993. július 3-tól váci parókus lelkész

1970-1978. Aszódi Petőfi Sándor Általános Iskola (ének-zene tagozat), 1978-1982. Aszódi Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskola (gimnázium, matematika tagozat), 1982-1984. 18 hónapos sorkatonai szolgálat Marcaliban (MN8284), 1984. 3 hónapos diakóniai munka és nyelvtanulás Frankfurt (Oder), 1984-1989. Teológiai Akadémiai (EHE) tanulmányok lelkész szakon. 1989. július 1. Lelkészszentelés (Ordináció) Aszódon – D.Dr.Harmati Béla püspök, 1989. július 29. Házasságkötés és esküvő Kékesi Mártával Aszódon, 1989. július 1.-1993. július 2. Bp-Rákoskeresztúr segédlelkészi szolgálat, 1992. Parókusi lelkészvizsga, 1993. július 3. Beiktatás a Váci Evangélikus Egyházközség parókusi szolgálatába

Tanulmányutak: Lindau (Németország) 1986. nyara, Erlangen (Németország) 2004. ősz


Hálásak vagyunk Istennek, hogy gyülekezetünk tagjai közül is többen kaptak elhívást a lelkészi szolgálatra!

  • Menyhárt István (Vác)
  • Sommer (Szomjas) Károly (Vác)
  • Zászkaliczky Pál (Rád)
  • Fűke Szabolcs (Vác): aszódi majd rákoskeresztúri segédlelkész, tordas-gyúrói, galgagutai, jelenleg nógrádi lelkész
  • Keczkó Pál (Vác): budahegyvidéki majd pilisi segédlelkész, budahegyvidéki lelkész, 2018-tól a Budai Evangélikus Egyházmegye esperese
  • Óvári Péter (Rád): péteri-gyömrői-mendei beosztott lelkész, tamási lelkész, péteri lelkész
  • Sinkó Gábor Vilmos iskolalelkész Nyíregyházán, galgagutai beosztott lelkész, berlini missziós lelkész
  • Szomjas (Sommer) Károly

    Zászkaliczky Pál

Hozzászólások lezárva.